Director

 

สวัสดีค่ะ ข้าพเจ้า นางสาววันเพ็ญ ทิศหมุน

ในนามของคณะครูโรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการ พฒันานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ที่มีศักยภาพ ซึ่งในการพัฒนานี้จะต้องได้รับความร่วมมือกันทั้งองค์กร เพื่อ ฝึกให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้า สามารถที่จะสื่อสารได้ท้ังสองภาษา มีการส่งเสริม ทักษะการคิดวิเคราะห์ ผลิตงานและนำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ทางโรงเรียนจะเน้นส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่ไปกับการรักความเป็นไทย รักษค์วามเป็นท้องถิ่น มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ ร่วมกันใส่ใจในการรับผิดชอบต่อสังคม

การจัดการศึกษาในโรงเรียน ครูเป็นผู้มีบทบาทมากที่สุด นอกจากจะให้ความรู้ทางวิชาการแล้ว ยังจะต้องปกครองดูแลนักเรียน ให้นักเรียนได้รับคำสั่งสอนแนะนำ แนะแนวในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ประคับประคอง ไม่ให้นักเรียนเดินไปแนวทางที่ไม่เหมาะสม เพื่อจะได้เป็นผู้ที่มีคุณค่า มีความรู้ มีคุณธรรม เป็นบุคคลที่สังคมต้องการ

การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีมีบรรยากาศแห่งความรักความอบอุ่น ความปลอดภัยความเข้าใจ เป็นสิ่งจำเป็นต้องจัดให้เกิดขึ้นในโรงเรียนเพื่อนักเรียน จะได้มาโรงเรียนด้วยความเป็นสุขการที่มีครูคอยเอาใจใส่ ดูแลอย่างใกล้ชิด ย่อมสร้างความอบอุ่น และความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับนักเรียน นักเรียนจึงกล้าที่จะปรึกษาเมื่อมีปัญหาและการที่ครูรู้จักนักเรียนอย่างทั่วถึง ยังช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้ตรงจุด ด้วยเหตุนี้การ ปกครองดูแลนักเรียนแบบครูที่ปรึกษาประจำห้อง ดังที่โรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุยของเราปฏิบัติมาน้ัน สามารถที่จะช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างสมบูรณ์

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่งสำหรับความไว้วางใจที่ท่านได้ให้กับทาง โรงเรียน หากทางโรงเรียนยังมีข้อบกพร่องประการใดก็ขอกราบอภยัมา ณ โอกาส นี้ด้วย และทางโรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุยขอสัญญาว่าจะดูแลบุตรหลานของท่านอย่างเต็มความสามารถ เพื่อการเติบโตของเยาวชนไทยอย่างมีศักยภาพที่สุดในสังคม

ขอบคุณค่ะ

นางสาววันเพ็ญ ทิศหมุน

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย