ค่าธรรมเนียมการศึกษา

โรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย

หลักสูตร 2 ภาษา 

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10,000 บาท/คน  (จ่ายครั้งแรกและครั้งเดียวเมื่อสมัคร)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา เตรียมอนุบาล อนุบาลปีที่ 1-3 ประถมศึกษาปีที่ 1-6
รายภาคเรียน  57,500  60,000  65,000 
หมายเหตุ
  • รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างเช้า-บ่าย และอุปกรณ์การเรียนรู้
  • รวมค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างเช้า-บ่าย
  • ไม่รวมค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
  • รวมค่าอาหารกลางวัน
  • ไม่รวมค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

   **ทางโรงเรียนมีระบบการผ่อนชำระสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาเป็นต้นไป   หากท่านสนใจกรุณาทำการติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์-การเงิน

ของทางโรงเรียน                  

 

ส่วนลด

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งปีเต็มจำนวน            ลด         5%

บุตรคนที่สอง                                                          ลด         5%

บุตรคนที่สามและคนต่อไป                                      ลด         10%

** ส่วนลดนี้ให้สำหรับบุตรที่มีอายุน้อยกว่าเท่านั้น

 

ค่าของใช้ส่วนตัว (ระดับชั้นเนอร์สเซอรี่ ถึง ระดับชั้นอนุบาลเท่านั้น)

สำหรับนักเรียนเข้าศึกษาใหม่ท่านจะต้องชำระค่าของใช้ส่วนตัวนักเรียนเป็นจำนวน 5,000 บาท/คน  โดยทางโรงเรียนจะจัดเตรียมของใช้ส่วนตัว ซึ่งประกอบไปด้วย ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน  ผ้าห่ม  ผ้าเช็ดตัว ผ้ากันเปื้อน  แก้วน้ำ  แปรงสีฟัน  ยาสีฟัน  ครีมอาบน้ำ  ครีมทาผิว  ชุดนอน  และรองเท้าแตะ รวมถึงการดูแลบริการซักรีด ซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวของนักเรียน

            

การสำรองที่นั่ง

             เพื่อเป็นการสำรองที่นั่งของทางโรงเรียนท่านสามารถดำเนินการสำรองที่นั่งเป็นเงินจำนวน 30,000 บาท และค่าแรกเข้าเป็นจำนวน 10,000 บาท ซึ่งค่าสำรองที่นั่งนี้จะถูกนำไปหักกับค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อชำระเต็มจำนวน  และขอสงวนสิทธิในการคืนค่าสำรองที่นั่ง และค่าธรรมเนียมต่างๆ หากท่านไม่มามอบตัว (ท่านผู้ปกครองที่ไม่มีความประสงค์ที่จะวางค่าสำรองที่นั่งทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิที่นั่งให้แก่ผู้ที่วางค่าสำรองที่นั่งตามลำดับ)

ค่าธรรมเนียมการแจ้งออกล่วงหน้า

ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการแจ้งออกล่วงหน้าเป็นเงินจำนวน 10,000 บาท (ชำระครั้งแรกและครั้งเดียวเมื่อสมัคร) เพื่อเป็นการประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทางโรงเรียน ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่มีการแจ้งออกล่วงหน้า แต่หากท่านมีการแจ้งออกล่วงหน้าก่อน 1 ภาคการศึกษา และเขียนใบลาออกอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน รวมถึงไม่ค้างค่าธรรมเนียมใดๆ กับโรงเรียน  ทางโรงเรียนยินดีคืนเงินค่าธรรมเนียมการแจ้งออกให้ท่านเต็มจำนวน

ค่าประกันความเสียหา 

           ท่านจะต้องชำระค่าประกันความเสียหายเป็นเงินจำนวน 5,000 บาท (ชำระครั้งแรก และครั้งเดียว) เพื่อเป็นการประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของทางโรงเรียนในกรณีที่นักเรียนตั้งใจ หรือทำผิดระเบียบของทางโรงเรียนจนทำให้เกิดความเสียหาย สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือทำความสะอาดทรัพย์สินที่เสียหาย ทางโรงเรียนจะคืนให้กับท่านเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่ได้ก่อความเสียหายแก่ทรัพย์สินใดๆ  รวมถึงไม่ค้างค่าธรรมเนียมใดๆ กับโรงเรียน  *ในกรณีที่นักเรียนได้ก่อความเสียหายมากกว่าจำนวนเงินประกัน ทางโรงเรียนจะขอเรียกเก็บค่าทรัพย์สินที่เสียหายตามจริง

 

การชำระค่าธรรมเนียม

     ท่านสามารถชำระได้ตามวัน เวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด โดยค่าธรรมเนียมการศึกษาจะต้องชำระภายในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนในเทอมนั้นๆ ในกรณีการชำระล่าช้า ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้นักเรียนเข้าห้องเรียน หรือห้องสอบ และในการออกเอกสารใด ๆ หรือในบางกรณีอาจมีค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้าและค่าธรรมเนียมผ่อนชำระสำหรับผู้ปกครองที่ประสงค์จะขอผ่อนค่าธรรมเนียม โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์-การเงินของโรงเรียน

 

ค่าธรรมเนียมการสอบ / ค่าธรรมเนียมปรับพื้นฐาน

       * ค่าธรรมเนียมการสอบวัดระดับเพื่อเข้าศึกษา 500 บาท/วิชา

       * ค่าธรรมเนียมปรับพื้นฐาน 15,000/คอร์ส

 

การเรียนเสริม

        หากทางโรงเรียนได้มีการพิจารณาแล้วว่านักเรียนคนใดที่ควรได้รับการเรียนเสริม  ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิให้นักเรียนเข้าเรียนเสริมหลังเลิกเรียนตามรายวิชานั้นๆ  โดยจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

 

การเรียนปรับพื้นฐานด้านภาษา (ESL/TSL)

             หากทางโรงเรียนได้มีการพิจารณาแล้วว่านักเรียนคนใดควรได้รับการเรียนปรับพื้นฐาน ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิให้นักเรียนเข้าเรียน นอกเหนือจากการเรียนตามหลักสูตรในชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักเรียนจะกลับเข้าสู่การเรียนในชั้นเรียนปกติได้ เมื่อครูประจำรายวิชา ได้มีการพิจารณาแล้วว่า นักเรียนมีความพร้อมที่จะกลับเข้าเรียนตามหลักสูตรปกติ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ในรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ESL)  เทอมละ 10,000 บาท  และในรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาไทย (TSL)  เทอมละ 10,000 บาท

 

ความต้องการทางโภชนาการ

          ทางโรงเรียนจะมีการเตรียมอาหารกลางวันไว้ให้นักเรียน  หากในกรณีที่นักเรียนมีโรคประจำตัว หรือมีอาการแพ้ ท่านจะต้องนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาแสดงให้กับทางโรงเรียน เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอาการแพ้ที่เกิดจากอาหาร และท่านสามารถเตรียมอาหารนำมาให้นักเรียนรับประทานที่โรงเรียนได้ หรือหากท่านประสงค์ให้ทางโรงเรียนเป็นผู้จัดเตรียมให้บางกรณีอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

กิจกรรม

       ค่าธรรมเนียมการศึกษารวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน  ยกเว้น  กิจกรรมพิเศษที่อาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ทัศนศึกษานอกสถานที่ หรือกิจกรรมที่มีความจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม เป็นต้น

 

กิจกรรมหลังเลิกเรียน

       ทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียน  เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของนักเรียน  ฝึกให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ  รู้จักที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักการอดทน อดกลั้น  ให้อภัย และที่สำคัญที่สุดคือการมีประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของนักเรียนได้  โดยกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นนั้นมีให้เลือกหลากหลาย อาทิเช่น ฟุตบอล  ว่ายน้ำ  ศิลปะและหัตถกรรม ศิลปะการป้องกันตัว  เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดสอนโดยคุณครูผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้านนั้นๆ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของทางโรงเรียน

 

ทัศนศึกษา

        ตลอดปีการศึกษาทางโรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ขึ้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าเข้าชม  ทางโรงเรียนจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 

เครื่องแบบ

       ชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดลูกเสือและเนตรนารี และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ มีจำหน่ายที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  

 

บริการรถ รับ-ส่ง นักเรียน

       ทางโรงเรียนมีบริการรถ รับ-ส่ง นักเรียนซึ่งมีจำนวนจำกัด เนื่องจากบางสายอาจมีจำนวนนักเรียนที่ใช้บริการมากกว่าจำนวนที่นั่ง ท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะใช้บริการรถ รับ-ส่ง นักเรียน สามารถดำเนินการสำรองที่นั่งได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของทางโรงเรียน ในบางกรณีทางโรงเรียนอาจมีการยกเลิกบริการรถโรงเรียนหากนักเรียนที่ใช้บริการมีจำนวนไม่มากพอ หากทางโรงเรียนเป็นผู้ยกเลิก ทางโรงเรียนยินดีคืนเงินเต็มจำนวน

       ค่าธรรมเนียมรถโรงเรียน

ไป-กลับ                         – บาท/เดือน             หรือ      – บาท/เทอม                      

รอบเดียว                        – บาท/เดือน             หรือ      – บาท/เทอม          

รายครั้ง                          – บาท/เที่ยว

 

บริการวีซ่า

       เอกสารสำหรับทำวีซ่า 3,000  บาท/ 1 วีซ่า (ต่อคน)

 

ประกันอุบัติเหตุ

      เนื่องจากกิจกรรมภายในโรงเรียนรวมไปถึงการทัศนศึกษานอกโรงเรียน ล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุ นักเรียนทุกคนจะต้องทำประกันอุบัติเหตุกับทางโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุยมีบริการประกันอุบัติเหตุ ทางโรงเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการเอกสารให้กับท่านเองทั้งหมด ซึ่งความคุ้มครองดูแลโดยบริษัทประกันชั้นนำที่สามารถคุ้มครอง และดูแลค่าใช้จ่ายให้กับท่านได้ทั่วโลกสูงสุดถึง 20,000 บาท/ครั้ง และในกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ และอื่นๆ สูงสุดถึง 200,000 บาท โดยมีค่าธรรมเนียมในการทำประกันอุบัติเหตุเป็นเงินจำนวน 1,700 บาท/ปี  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

 

กรณีการคืนเงิน

          ** ค่าธรรมเนียม นโยบาย และกฎระเบียบ ต่างๆ ของทางโรงเรียนอาจมีการปรับเปลี่ยน ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน